OZNÁMENIE

na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ako aj usmernenia MŠVVaŠ SR

 obmedzujeme

poskytovanie priamych odborných činností klientom v našom poradenskom zariadení

 v období od 16.3.2020 do odvolania

Vážení klienti, rodičia, pedagógovia,

 v záujme ochrany zdravia Vás, Vašich detí a aj našich zamestnancov v príprade naliehavej požiadavky prosíme uprednostnite telefonický, príp. emailový kontakt s nami.

 Odborné vyšetrenia a aktivity budeme realizovať v náhradných termínoch, po odvolaní preventívnych epidemiologických opatrení. Ďakujeme za porozumenie. 

 PhDr. Agáta Sakalová,

 riaditeľka CPPPaP

 

CPPPaP Humenné

 Svoju činnosť sme začali v máji v roku 1973 ako Okresná pedagogicko-výchovná poradňa a poradňa pre voľbu povolania v Humennom, v roku 1979 sa náš názov mení na Pedagogicko-psychologickú poradňu v Humennom a od septembra 2008 nás nájdete pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 4, Humenné.

Sme štátne školské zariadenie.

Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno - pedagogickú, sociálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť zameranú najmä na optimalizáciu psychického, výchovného, vzdelávacieho, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Poradenské služby poskytujeme aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.

Naše služby sú bezplatné.

Pracovná doba:

V CPPPaP Humenné je zavedený pružný pracovný čas.

Pondelok – piatok:

Pružný pracovný čas: 6,00hod.-9,00 hod. 14,00hod.-18,00 hod.

Pevný pracovný čas: 9,00 hod.-14,00 hod.

 

Ochrana osobných údajov

Nakoľko samotný zákon o ochrane osobných údajov je nový zákon. Na externom odkaze  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37945084 budeme pravidelne upravovať povinné informovania a to tak, aby boli neustále v súlade s najnovšími usmerneniami Úradu na ochranu osobných údajov.